Contact

Voor vragen, overleg, tips, opmerkingen, mogelijkheden tot samenwerking enz kunt u altijd contact opnemen met:

Drs. P.M. (Renate) Kalf

Holistisch Orthopedagoog

Leidsevaarlaan 29
2465 BD Rijnsaterwoude
M: +31613101707
E: renate@kindkern.nl

Volg KindKern ook via: facebook (daar post ik regelmatig leuke en leerzame filmpjes, tips, evenementen e.d.) en linkedin

Er is ruime mogelijkheid tot (gratis) parkeren dichtbij de praktijk.

Er is momenteel een reconstructie gaande aan de nabijgelegen weg.

Zie https://www.kaagenbraassem.nl/Inwoners_en_ondernemers/Wonen_en_bouwen/Projecten_en_Werk_in_uitvoering/Rijnsaterwoude_Herenweg_en_omgeving

Klachtenregeling:

KindKern werkt gepassioneerd aan verbetering voor uw kind en/of u zelf op leer- en leefgebied. KindKern staat garant voor transparante communicatie. Bij opmerkingen, tips, aanvullingen e.d. kunt u dan ook contact opnemen met Renate Kalf. KindKern is aangesloten bij de LBRT en bij de NVO. Bij deze wijs ik u op de bijbehorende klachtenprocedures:

https://www.lbrt.nl/over-lbrt/klachtencommissie  https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/klachtenprocedure.aspx

Privacyverklaring KindKern

KindKern vindt uw privacy belangrijk en doet er dan ook alles aan deze te waarborgen. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent er vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Meer informatie over deze nieuwe wet: Algemene informatie AVG.

Om dit werk goed te kunnen doen heeft KindKern een privacyverklaring voor u opgesteld. Deze versie is van 14-02-2019. KindKern behoudt het recht om de verklaring aan te passen aan de stand van de wetgeving.

 

 Persoonsgegevens die KindKern verwerkt

 

Als u zorg van KindKern wil moet u zich aanmelden. Om de zorg te kunnen leveren registreert KindKern persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind. Zonder deze gegevens kan KindKern deze zorg niet leveren. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die KindKern verwerkt:

– Voor- en achternaam

– BSN

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Schoolgegevens

– Diagnose(s)

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die KindKern verwerkt

KindKern verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw kind:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. KindKern kan bij een aanmelding niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. KindKern raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met KindKern: renate@kindkern.nl, dan verwijdert KindKern deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag KindKern persoonsgegevens verwerkt

KindKern verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–        Uitvoeren van de gevraagde dienstverlening door ouders en/of scholen, waaronder onderzoek en/of begeleiding;

–        Voor verslaglegging van onderzoek;

–        Voor het opstellen van behandelingsplannen;

–        Het afhandelen van uw betaling bij opdrachtgevers;

–        Wachtlijsregistratie;

–        Het behandelen van klachten;

–        Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;

–        U te kunnen bellen of e-mailen indien wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Hoe lang KindKern persoonsgegevens bewart

KindKern bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 15 Jaar is de verplichte wettelijke termijn voor het bewaren van medische of medisch aanverwante gegevens.

Opvragen van gegevens bij derden

Om de begeleiding goed te laten slagen is het soms handig gegevens van derden op te vragen. KindKern vraagt u om de benodigde gegevens zoveel mogelijk zelf aan te leveren. Soms kan het voorkomen dat KindKern ondanks de door u aangeleverde informatie nog vragen heeft, waarna KindKern u om toestemming vraagt om aanvullende gegevens op te vragen bij derden. Zonder uw toestemming zal er nooit aanvullende informatie op worden gevraagd bij derden.

Als u geen toestemming geeft voor het opvragen voor aanvullende gegevens bij derden kan dit eventuele consequenties hebben voor de uitvoering van de werkzaamheden. U kunt daarbij denken aan onduidelijkheden in de rapportage van andere zorgaanbieders of de inhoudelijke uitvoering van handelingsplannen.

Delen van persoonsgegevens met derden

KindKern verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor het delen van persoonsgegevens met bijvoorbeeld scholen of andere zorgaanbieders zal KindKern uw nadrukkelijke toestemming vragen. Indien u hier niet mee instemt of uw instemming intrekt zal KindKern deze gegevens niet verstrekken.

Categorieën van derden

–        Scholen, KindKern informeert scholen op uw verzoek over het onderzoek en de behandeling

–        Andere zorgaanbieders, KindKern informeert hen op uw verzoek over het onderzoek en de behandeling

Verstrekking van gegevens in een derde land

De online gegevens van bijvoorbeeld de emailservers voldoen aan de AVG. KindKern geeft, voor zover bekend, geen gegevens naar landen buiten de Europese Unie.

Cookies, of vergelijkbare technieken

KindKern gebruikt geen cookies, vergelijkbare technieken of buttons van sociale media zoals Facebook of Twitter.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor uw kinderen jonger dan 12 jaar. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KindKern. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij KindKern een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die KindKern van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar renate@kindkern.nl.

KindKern u ook recht op correctie van gegevens. U krijgt daarom vooraf inzicht in de verslaglegging van het onderzoek en behandelplan. Hiertoe krijgt u één week de tijd. Pas na uw toestemming of na het verstrijken van deze termijn worden de ondertekende versies verstuurd. Ook na ondertekening blijft u recht houden op correctie van gegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt er een kopie van uw identiteitsbewijs gevraagd met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Reactie volgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

U kunt deze rechten alleen uitoefenen als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar dan kan dit samen met uw kind. Wanneer uw kind 16 jaar wordt heeft alleen uw kind deze rechten.

Indien KindKern en u er samen niet uitkomen wil KindKern u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 Hoe KindKern persoonsgegevens beveiligt

 KindKern neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Software

De systemen worden dagelijks gescand op infecties. Bovendien is het systeem beveiligd met behulp van een firewall om infecties en hacking tegen te gaan. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat er een toch een zwakke plek is in ons systeem. Mocht u deze toch tegenkomen in onze systemen verzoeken wij dit zo snel mogelijk te melden via renate@kindker.nl zodat er maatregelen kunnen worden genomen.

Meldplicht datalekken

Een datalek betekent dat derden zonder toestemming toegang hebben gekregen tot uw gegevens. Dit kan dan gaan om verlies, vernietiging, wijzigen of vrijkomen van persoonsgegevens. Afhankelijk van de ernst zal KindKern hiervan melding maken bij het meldloket datalekken van de autoriteit persoonsgegevens.

Geheimhouding

KindKern heeft een geheimhoudingsplicht.